Výhody:

  • výrazne posilnenie ochrany osobných údajov v EÚ
  • jednotná právna úprava ochrany osobných údajov v celej EÚ
  • priama aplikácia GDPR v slovenskom právnom poriadku, nie je potrebný samostatný slovenský zákon
  • rozšírená teritoriálna pôsobnosť – GDPR sa bude uplatňovať na európske organizácie aj na organizácie, ktoré nie sú usadené v EÚ, ak ponúkajú služby dotknutým fyzickým osobám v EÚ alebo monitorujú správanie dotknutých fyzických osôb EÚ
  • viac práv pre dotknuté fyzické osoby, napr. právo na prístup, právo na zabudnutie, právo na prenositeľnosť údajov, právo namietať

Zásady:

Pokuty – sankcie:

  • Za porušenie nových pravidiel, ich nezavedenie alebo za nepripravenosť na nové nariadenie GDPR, hrozia spoločnostiam vysoké pokuty, ktoré môžu byť v niektorých prípadoch až likvidačné. Sankcie môže ukladať Úrad na ochranu osobných údajov SR ale aj dozorný orgán iného členského štátu, ak je vedúcim dozorným orgánom. Pokuty je možné uložiť až do astronomickej výšky 4% z celosvetového obratu alebo až 20 miliónov eur. Nariadenie GDPR sa začne uplatňovať rovnako v celej Európskej únii od 25. mája 2018.