25.mája 2018 nadobudne účinnosť Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“), ktoré stanovuje nový globálny štandard v dodržiavaní predpisov pri ochrane súkromia a bezpečnosti fyzickej osoby – jednotlivca.

Pripravili sme pre Vás:

„Vaša cesta k dodržiavaniu nariadenia GDPR sa môže zdať náročná,ale sme tu pre Vás – pomôžeme vám!!!“

Zodpovedná osoba

 • Poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohoto zákona.
 • Poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania.
 • Monitoruje súlad s týmto zákonom.
 • Vykonáva analýzu rizík informačných systémov z pohľadu informačnej bezpečnosti.
 • Spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh.
 • Vykonáva a navrhuje poučenie oprávnených osôb ale aj rozsah povolených činnosti na konkrétny informačný systém.
 • Komunikuje s Úradom na ochranu osobných údajov.
 • Plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie.
 • Zodpovedá za evidenciu informačných systémov.
 • Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov.
 • Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade s týmto zákonom alebo osobitným predpisom.